Skip to main content

WSCAD SUITE Release Notes

SUITE X PLUS Service Pack 1

v6.6.1.21

Data wydania: 2020-11-16

SUITE X PLUS SP1

 • W wersji SUITE Compact zostało aktywowane Zarządzanie artykułami. Dodatkowo została aktywowana funkcja „edycja łącznika wielubiegunowego”, aby móc przejąć łącznik z artykułu.
 • Podczas eksportowania projektu, folderu lub pojedynczej strony do pliku PDF można teraz generować pojedyncze pliki PDF dla wszystkich języków projektu. W tym celu do menu eksportu dodano polecenie „PDF wielojęzyczny…”. Ta funkcja jest dostępna tylko z ważną umową serwisową.
 • Dzięki nowej pozycji menu „Pomoc | Usuń puste kontenery” wszystkie puste, pożyczone i wygasłe kontenery zostaną usunięte.
 • Za pośrednictwem menedżera wtyczek dostępna jest nowa wtyczka klucza punktów danych BKS_15.
 • WJeśli używana jest wtyczka klucza punktu danych BKS_13, oznaczenie strukturalne jest prawidłowo przejmowane.
 • Zmiennych ścieżek można używać nie tylko podczas generowania list, planów i kopii zapasowych projektu, ale także do eksportu do formatu PDF / DXF / DWG / grafiki oraz podczas eksportu do różnych interfejsów produkcyjnych, takich jak CadCabel, Komax i Steinhauer.
 • Podczas eksportowania do formatu PDF można użyć nowej listy wyboru czy obszary i foldery mają mieć w drzewie menu zakładek pliku PDF wyświetloną tylko nazwę, czy nazwę i opis czy też nazwę i komentarz.
 • Aktualizacja punktów danych i kluczy punktów danych – poprawiono bazę danych punktów i wtyczkę klucza punktów danych.
 • Praca z kablami przypisanymi do symboli EI i BA została ulepszona w wielu miejscach.
 • W “Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Cabinet” dodano nową kontrolę- Wstawiono pole wyboru “Grafika i Tekst zawsze w pierwszym planie”. Jeżeli ta opcja jest aktywna, grafiki i teksty na stronach szafy są automatycznie umieszczane na pierwszym planie. Jeśli pole wyboru jest nieaktywne, grafiki i teksty umieszczane są w tle na podstawie ich ustawień w oknie dialogowym właściwości “Przedstawienie | Kolejność przedstawienia | Tył”.
 • Aby artykuły z atrybutów połączenia były wyświetlane w liście materiałowej, w oknie dialogowym “Generuj listę materiałów” dodano opcję „Artykuł z atrybutów połączenia”.
 • W imporcie z Phoenix PROJECT pełne projektowanie montażu zacisków, prawidłowo uwzględniono przesunięcie dla rozmieszczenia zacisków na szynie.
 • Ulepszono eksport do Phoenix PROJECT w odniesieniu do zacisków wielopoziomowych, akcesoriów do zacisków, przewodów i mostków grzebieniowych.
 • Eksport kompletnych oznaczeń do PROJECT complete marking został ulepszony w zakresie materiałów eksploatacyjnych, elementów PLC, zacisków, kabli i przewodów.
 • Dla interfejsu „Siemens TIA-Portal“ (“Interfejsy | Siemens | SPS CAEX”) w menadżerze sterowników dodano zakładkę „Tabelka tagów”. Zawiera nazwę, typ danych, adres kanału i komentarz kanałów modułu PLC.
 • Rozszerzenie dla interfejsu Siemens TIA: w menedżerze PLC oraz w oknie dialogowym właściwości głównego elementu PLC można za pomocą przycisku zdefiniować procesor. W każdym module dozwolony jest tylko jeden procesor.
 • Do eksportu elementów PLC przez interfejs Siemens TIA można w menedżerze PLC dla każdego kanału poprzez nowe pole „Typ danych” podać dane np. Bool (standard), Byte, Int, Real, … Podczas importu ustawienia typu danych są odczytywane z pliku AML i zapisywane.
 • W interfejsie systemu PRO.FILE PLM dokonano kilku drobnych poprawek i wprowadzono ulepszenia. Artykuły, które mają identyfikator części z PRO.FILE można pobrać bezpośrednio z bazy artykułów WSCAD w PRO.FILE i otworzyć. Możliwe jest również tworzenie wersji ze sprawdzaniem statusu.
 • Podczas importowania pliku csv do bazy danych artykułów obsługiwane są znaki specjalne, takie jak umlauty. Aby to zrobić, pliki csv jednak musi być zapisany w formacie UTF-8.
 • Dane użytkownika do logowania do serwera proxy są przechowywane tylko w zaszyfrowanym pliku app.wscfg.
 • Jeśli wywołasz wscaduniverse.com z SUITE, przycisk „Importuj” jest ponownie widoczny w wynikach wyszukiwania.
 • Okno dialogowe aktualizacji (dostępne poprzez “Pomoc | Aktualizacja internetowa”) zostało zaprojektowane kompletnie na nowo.
 • Nawigacja po oknach dialogowych właściwości za pomocą klawisza Tab została ulepszona.
 • Widok 3D na stronach planu instalacji działa poprawnie.
 • W Project Wizard zmienne “Miejsce montażu”, “Miejsce ustawienia” oraz “Przyporządkowanie funkcjonalne” są poprawnie wprowadzane i generowane na stronach schematu.
 • Jeśli WSCAD SUITE zostanie zmaksymalizowany na drugim ekranie, pozostanie ta pozycja jest zapisywana nawet po ponownym uruchomieniu WSCAD SUITE.
 • Podczas generowania list i planów wszystkie wszystkie znaczniki rezerwacji miejsca Obszar i oznaczenie strukturalne … są wypełniane poprawnie.
 • W planie złączy można również umieszczać kolumny kolejno obok siebie.
 • Tworzenie nowego materiału w eksploratorze materiałów działa poprawnie.
 • Wirtualną listwę zaciskową utworzoną w menedżerze zacisków można za pomocą eksploratora materiałów umieścić poprawnie.
 • Tworzenie nowego projektu za pomocą szablonu „20. Obszary z 4 aspektami…” działa poprawnie.
 • Po zaimportowaniu zacisków wielopoziomowych za pomocą okna dialogowego „Importuj zewnętrzne dane materiałowe” w Eksploratorze materiałów, zaciski wielopoziomowe są poprawnie grupowane i sortowane w Eksploratorze materiałów.
 • Oznaczenia strukturalne elementów z umieszczonego makra są poprawnie wyświetlane w oknie właściwości symboli oraz w odpowiednich menedżerach.
 • Zmiana OME lub tekstu funkcyjnego wirtualnego kabla działa poprawnie.
 • Jeśli automatyczne numerowanie (można je wywołać poprzez “Narzędzia | Numerowanie | Materiały eksploatacyjne”) dla kabli z symbolami BA nie zapewnia ustawionej kolejności, można temu zaradzić, wykonując przed numeracją polecenie “Narzędzia | Sprawdź | Wyczyść plik” .
 • Usunięcie oznaczenia drutu poprzez „Narzędzia | Oznaczenie drutu | Usuń oznaczenie przewodu” działa poprawnie.
 • Podczas kopiowania punktów pomiarowych można teraz zmienić niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla nowych punktów pomiarowych.
 • Jeśliłącznik wielobbiegunowy stycznika jest uzupełniony o jeden lub więcej dodatkowych artykułów, wszystkie te dodatkowe artykuły są wyświetlane na liście materiałów.
 • Teksty atrybutów połączenia (kolor przewodu, przekrój przewodu, typ przewodu itp.) można przesuwać / obracać / zmieniać oddzielnie.
 • Informacje o przewodach, takie jak Długość, przekrój, kolor jest wyświetlany poprawnie w planie drutowania.
 • Jeżeli cewki z mechanicznymi pionowymi liniami działania (linie przerywane) są umieszczone obok siebie na tej samej wysokości, wszystkie linie działania są widoczne.
 • W oknie dialogowym „Utwórz projekt” przycisk opcji „Szablon” jest wstępnie, ustawiony jako struktura podczas tworzenia nowego projektu. Jeśli jednak kopiujesz projekt, wstępnie przypisany jest przycisk opcji „Projekt”.
 • Ustawienia automatycznego kierunku otwierania drzwi można zmienić w „Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Instalacja”.
 • Tworzenie połączeń dla wirtualnych kanałów PLC za pośrednictwem menedżera sterowników działa poprawnie.
 • Jeśli element zostanie wstawiony na stronę szafy za pomocą eksploratora materiałów, wymiary elementu można poprawnie określić za pomocą okna dialogowego „Wprowadź wymiary”. Z funkcji „Rysuj ręcznie” można również skorzystać ponownie.
 • Jeśli pole wyboru „Dane artykułu z bazy danych” jest nieaktywne podczas generowania listy materiałów, dane te nie są wyświetlane we wpisach listy.
 • Jeśli zmienisz kolejność struktury projektu (np. Od == A1 = B1 ++ C1 + D1 do ++ C1 + D1 == A1 = B1) oznaczenie strukturalne umieszczonych symboli otrzymają tę samą kolejność.
 • Po wstawieniu makra informacje z artykułu są poprawnie przenoszone do atrybutów połączenia.
 • Nazwy komponentów artykułów dodatkowych, które zostały przypisane do styczników za pośrednictwem menedżera styczników, są prawidłowo wyświetlane na liście materiałów.
 • Linie połączenia mediów można utworzyć za pomocą polecenia menu kontekstowego “Wyrównaj do siatki” zostaje prawidłowo wyrównana z liniami siatki. Linie pozostają połączone z symbolami.
 • Podczas umieszczania dodatkowego elementu PLC tekst adresu kanału jest poprawnie wyrównany.
 • Gdy w „Narzędziach | Ustawienia (Opcje) | Cabinet” opcja „Pokaż teksty połączeń” jest aktywna, numery połączeń i nazwy połączeń są wyświetlane na elementach w odpowiednim rozmiarze czcionki.
 • Warianty obrotu, które zostały zmienione w edytorze symboli, są poprawnie umieszczane za pomocą eksploratora materiałów.
 • Ulepszono eksport stron CE do grafiki jpg. Teksty znaczników rezerwacji miejsca w ramce są wyświetlane poprawnie.
 • Jeśli aktywujesz podczas generowania listy montażowej opcję „Oznaczenie strukturalne od nowej strony”, dla każdego oznaczenia struktury generowana jest nowa strona, w przeciwnym razie między różnymi oznaczeniami strukturalnymi wstawiane są puste wiersze.
 • Import plików zewnętrznych do automatycznego routingu (można wywołać przez „Narzędzia | Cabinet | Importuj okablowanie zewnętrzne”)) działa poprawnie.
 • Jeśli otworzysz okno dialogowe “Zmienne dla makr” dla wstawionego wariantu makra w Project Wizard, możesz użyć przycisku “Otwórz bazę danych artykułów”, aby uzyskać poprawny dostęp do bazy danych artykułów.
 • W menedżerze rozdzielnic i obwodów elementy można przesuwać w widoku drzewa za pomocą przeciągania i upuszczania – a elementy, które są na tym samym poziomie można sortować.
 • W oknie dialogowym „Zmień artykuł” zarządzania artykułami zmiany numeru artykułu są prawidłowo wprowadzane w polu „Artykuł”.
 • Opis i komentarz obszaru struktury mogą być przełączane poprawnie z widoczne na niewidoczne.
 • Makro można przypisać do artykułu poprzez bazę danych artykułów w polu WSCAD „Symbol Cabinet”. Jeśli symbol, do którego ten element został przypisany, zostanie umieszczony za pośrednictwem eksploratora materiałów, makro zostanie wyświetlone poprawnie.
 • Typ numeracji „Nazwa Arkusz # 1” ustawiony w „Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Numeracja | Urządzenia” działa prawidłowo podczas tworzenia nowych kabli za pomocą Menedżera kabli
 • Jeśli w „Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Cabinet | Routing” aktywna jest opcja “Zastosuj zewnętrzny plik połączeń” jest aktywna i jeśli zewnętrzny plik okablowania “ExtWiring.xlsx” znajduje się w katalogu WSCAD “Externals”, zostanie on poprawnie odczytany podczas routingu.
 • Elementy bez połączeń są również wyprowadzane w graficznym schemacie montażowym, (np. główne elementy PLC z wirtualnymi pinami zasilania).
 • Po wstawieniu elementu podrzędnego adres krosowy jest prawidłowo umieszczany w kontenerze tekstu głównego elementu.
 • W menadżerze zacisków można poprawnie przypisać kolory do przyłączy zacisków za pomocą okna dialogowego „Konfiguracja koloru zacisków”.
 • Jeśli w menedżerze PLC wybranych jest kilka nieumieszczonych jeszcze kanałów razem z umieszczonyni w planie elmentami PLC, wszystkie te elementy PLC pojawiają się poprawnie w schemacie montażowym.
 • Kursor w trybie „Obiekt” jest wyświetlany poprawnie – ustawienie w “Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kursor”).

We will gladly advise you personally!

We will be happy to assist you by telephone on +49 (0) 8131 / 3627 – 400.

Please describe the topic you are interested in. We will gladly call you back and give you reliable advice:

  * Required

  * Required

  Would you like to receive information about WSCAD products, offers and event dates by email?

  After registration you will receive an email with a confirmation link. Please confirm this to receive our newsletter until further notice. We only process your data to send the newsletter and save it until you withdraw your consent. You can withdraw your consent and stop receiving newsletters at any time by clicking on "Unsubscribe newsletter" at the end of each newsletter.

  Data protection *

  * Required

  Advice
  Close