Skip to main content

WSCAD SUITE Release Notes

SUITE X PLUS Service Pack 1

v6.6.1.21

Data wydania: 2020-11-16

SUITE X PLUS SP1

 • W wersji SUITE Compact zostało aktywowane Zarządzanie artykułami. Dodatkowo została aktywowana funkcja „edycja łącznika wielubiegunowego”, aby móc przejąć łącznik z artykułu.
 • Podczas eksportowania projektu, folderu lub pojedynczej strony do pliku PDF można teraz generować pojedyncze pliki PDF dla wszystkich języków projektu. W tym celu do menu eksportu dodano polecenie „PDF wielojęzyczny…”. Ta funkcja jest dostępna tylko z ważną umową serwisową.
 • Dzięki nowej pozycji menu „Pomoc | Usuń puste kontenery” wszystkie puste, pożyczone i wygasłe kontenery zostaną usunięte.
 • Za pośrednictwem menedżera wtyczek dostępna jest nowa wtyczka klucza punktów danych BKS_15.
 • WJeśli używana jest wtyczka klucza punktu danych BKS_13, oznaczenie strukturalne jest prawidłowo przejmowane.
 • Zmiennych ścieżek można używać nie tylko podczas generowania list, planów i kopii zapasowych projektu, ale także do eksportu do formatu PDF / DXF / DWG / grafiki oraz podczas eksportu do różnych interfejsów produkcyjnych, takich jak CadCabel, Komax i Steinhauer.
 • Podczas eksportowania do formatu PDF można użyć nowej listy wyboru czy obszary i foldery mają mieć w drzewie menu zakładek pliku PDF wyświetloną tylko nazwę, czy nazwę i opis czy też nazwę i komentarz.
 • Aktualizacja punktów danych i kluczy punktów danych – poprawiono bazę danych punktów i wtyczkę klucza punktów danych.
 • Praca z kablami przypisanymi do symboli EI i BA została ulepszona w wielu miejscach.
 • W “Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Cabinet” dodano nową kontrolę- Wstawiono pole wyboru “Grafika i Tekst zawsze w pierwszym planie”. Jeżeli ta opcja jest aktywna, grafiki i teksty na stronach szafy są automatycznie umieszczane na pierwszym planie. Jeśli pole wyboru jest nieaktywne, grafiki i teksty umieszczane są w tle na podstawie ich ustawień w oknie dialogowym właściwości “Przedstawienie | Kolejność przedstawienia | Tył”.
 • Aby artykuły z atrybutów połączenia były wyświetlane w liście materiałowej, w oknie dialogowym “Generuj listę materiałów” dodano opcję „Artykuł z atrybutów połączenia”.
 • W imporcie z Phoenix PROJECT pełne projektowanie montażu zacisków, prawidłowo uwzględniono przesunięcie dla rozmieszczenia zacisków na szynie.
 • Ulepszono eksport do Phoenix PROJECT w odniesieniu do zacisków wielopoziomowych, akcesoriów do zacisków, przewodów i mostków grzebieniowych.
 • Eksport kompletnych oznaczeń do PROJECT complete marking został ulepszony w zakresie materiałów eksploatacyjnych, elementów PLC, zacisków, kabli i przewodów.
 • Dla interfejsu „Siemens TIA-Portal“ (“Interfejsy | Siemens | SPS CAEX”) w menadżerze sterowników dodano zakładkę „Tabelka tagów”. Zawiera nazwę, typ danych, adres kanału i komentarz kanałów modułu PLC.
 • Rozszerzenie dla interfejsu Siemens TIA: w menedżerze PLC oraz w oknie dialogowym właściwości głównego elementu PLC można za pomocą przycisku zdefiniować procesor. W każdym module dozwolony jest tylko jeden procesor.
 • Do eksportu elementów PLC przez interfejs Siemens TIA można w menedżerze PLC dla każdego kanału poprzez nowe pole „Typ danych” podać dane np. Bool (standard), Byte, Int, Real, … Podczas importu ustawienia typu danych są odczytywane z pliku AML i zapisywane.
 • W interfejsie systemu PRO.FILE PLM dokonano kilku drobnych poprawek i wprowadzono ulepszenia. Artykuły, które mają identyfikator części z PRO.FILE można pobrać bezpośrednio z bazy artykułów WSCAD w PRO.FILE i otworzyć. Możliwe jest również tworzenie wersji ze sprawdzaniem statusu.
 • Podczas importowania pliku csv do bazy danych artykułów obsługiwane są znaki specjalne, takie jak umlauty. Aby to zrobić, pliki csv jednak musi być zapisany w formacie UTF-8.
 • Dane użytkownika do logowania do serwera proxy są przechowywane tylko w zaszyfrowanym pliku app.wscfg.
 • Jeśli wywołasz wscaduniverse.com z SUITE, przycisk „Importuj” jest ponownie widoczny w wynikach wyszukiwania.
 • Okno dialogowe aktualizacji (dostępne poprzez “Pomoc | Aktualizacja internetowa”) zostało zaprojektowane kompletnie na nowo.
 • Nawigacja po oknach dialogowych właściwości za pomocą klawisza Tab została ulepszona.
 • Widok 3D na stronach planu instalacji działa poprawnie.
 • W Project Wizard zmienne “Miejsce montażu”, “Miejsce ustawienia” oraz “Przyporządkowanie funkcjonalne” są poprawnie wprowadzane i generowane na stronach schematu.
 • Jeśli WSCAD SUITE zostanie zmaksymalizowany na drugim ekranie, pozostanie ta pozycja jest zapisywana nawet po ponownym uruchomieniu WSCAD SUITE.
 • Podczas generowania list i planów wszystkie wszystkie znaczniki rezerwacji miejsca Obszar i oznaczenie strukturalne … są wypełniane poprawnie.
 • W planie złączy można również umieszczać kolumny kolejno obok siebie.
 • Tworzenie nowego materiału w eksploratorze materiałów działa poprawnie.
 • Wirtualną listwę zaciskową utworzoną w menedżerze zacisków można za pomocą eksploratora materiałów umieścić poprawnie.
 • Tworzenie nowego projektu za pomocą szablonu „20. Obszary z 4 aspektami…” działa poprawnie.
 • Po zaimportowaniu zacisków wielopoziomowych za pomocą okna dialogowego „Importuj zewnętrzne dane materiałowe” w Eksploratorze materiałów, zaciski wielopoziomowe są poprawnie grupowane i sortowane w Eksploratorze materiałów.
 • Oznaczenia strukturalne elementów z umieszczonego makra są poprawnie wyświetlane w oknie właściwości symboli oraz w odpowiednich menedżerach.
 • Zmiana OME lub tekstu funkcyjnego wirtualnego kabla działa poprawnie.
 • Jeśli automatyczne numerowanie (można je wywołać poprzez “Narzędzia | Numerowanie | Materiały eksploatacyjne”) dla kabli z symbolami BA nie zapewnia ustawionej kolejności, można temu zaradzić, wykonując przed numeracją polecenie “Narzędzia | Sprawdź | Wyczyść plik” .
 • Usunięcie oznaczenia drutu poprzez „Narzędzia | Oznaczenie drutu | Usuń oznaczenie przewodu” działa poprawnie.
 • Podczas kopiowania punktów pomiarowych można teraz zmienić niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla nowych punktów pomiarowych.
 • Jeśliłącznik wielobbiegunowy stycznika jest uzupełniony o jeden lub więcej dodatkowych artykułów, wszystkie te dodatkowe artykuły są wyświetlane na liście materiałów.
 • Teksty atrybutów połączenia (kolor przewodu, przekrój przewodu, typ przewodu itp.) można przesuwać / obracać / zmieniać oddzielnie.
 • Informacje o przewodach, takie jak Długość, przekrój, kolor jest wyświetlany poprawnie w planie drutowania.
 • Jeżeli cewki z mechanicznymi pionowymi liniami działania (linie przerywane) są umieszczone obok siebie na tej samej wysokości, wszystkie linie działania są widoczne.
 • W oknie dialogowym „Utwórz projekt” przycisk opcji „Szablon” jest wstępnie, ustawiony jako struktura podczas tworzenia nowego projektu. Jeśli jednak kopiujesz projekt, wstępnie przypisany jest przycisk opcji „Projekt”.
 • Ustawienia automatycznego kierunku otwierania drzwi można zmienić w „Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Instalacja”.
 • Tworzenie połączeń dla wirtualnych kanałów PLC za pośrednictwem menedżera sterowników działa poprawnie.
 • Jeśli element zostanie wstawiony na stronę szafy za pomocą eksploratora materiałów, wymiary elementu można poprawnie określić za pomocą okna dialogowego „Wprowadź wymiary”. Z funkcji „Rysuj ręcznie” można również skorzystać ponownie.
 • Jeśli pole wyboru „Dane artykułu z bazy danych” jest nieaktywne podczas generowania listy materiałów, dane te nie są wyświetlane we wpisach listy.
 • Jeśli zmienisz kolejność struktury projektu (np. Od == A1 = B1 ++ C1 + D1 do ++ C1 + D1 == A1 = B1) oznaczenie strukturalne umieszczonych symboli otrzymają tę samą kolejność.
 • Po wstawieniu makra informacje z artykułu są poprawnie przenoszone do atrybutów połączenia.
 • Nazwy komponentów artykułów dodatkowych, które zostały przypisane do styczników za pośrednictwem menedżera styczników, są prawidłowo wyświetlane na liście materiałów.
 • Linie połączenia mediów można utworzyć za pomocą polecenia menu kontekstowego “Wyrównaj do siatki” zostaje prawidłowo wyrównana z liniami siatki. Linie pozostają połączone z symbolami.
 • Podczas umieszczania dodatkowego elementu PLC tekst adresu kanału jest poprawnie wyrównany.
 • Gdy w „Narzędziach | Ustawienia (Opcje) | Cabinet” opcja „Pokaż teksty połączeń” jest aktywna, numery połączeń i nazwy połączeń są wyświetlane na elementach w odpowiednim rozmiarze czcionki.
 • Warianty obrotu, które zostały zmienione w edytorze symboli, są poprawnie umieszczane za pomocą eksploratora materiałów.
 • Ulepszono eksport stron CE do grafiki jpg. Teksty znaczników rezerwacji miejsca w ramce są wyświetlane poprawnie.
 • Jeśli aktywujesz podczas generowania listy montażowej opcję „Oznaczenie strukturalne od nowej strony”, dla każdego oznaczenia struktury generowana jest nowa strona, w przeciwnym razie między różnymi oznaczeniami strukturalnymi wstawiane są puste wiersze.
 • Import plików zewnętrznych do automatycznego routingu (można wywołać przez „Narzędzia | Cabinet | Importuj okablowanie zewnętrzne”)) działa poprawnie.
 • Jeśli otworzysz okno dialogowe “Zmienne dla makr” dla wstawionego wariantu makra w Project Wizard, możesz użyć przycisku “Otwórz bazę danych artykułów”, aby uzyskać poprawny dostęp do bazy danych artykułów.
 • W menedżerze rozdzielnic i obwodów elementy można przesuwać w widoku drzewa za pomocą przeciągania i upuszczania – a elementy, które są na tym samym poziomie można sortować.
 • W oknie dialogowym „Zmień artykuł” zarządzania artykułami zmiany numeru artykułu są prawidłowo wprowadzane w polu „Artykuł”.
 • Opis i komentarz obszaru struktury mogą być przełączane poprawnie z widoczne na niewidoczne.
 • Makro można przypisać do artykułu poprzez bazę danych artykułów w polu WSCAD „Symbol Cabinet”. Jeśli symbol, do którego ten element został przypisany, zostanie umieszczony za pośrednictwem eksploratora materiałów, makro zostanie wyświetlone poprawnie.
 • Typ numeracji „Nazwa Arkusz # 1” ustawiony w „Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Numeracja | Urządzenia” działa prawidłowo podczas tworzenia nowych kabli za pomocą Menedżera kabli
 • Jeśli w „Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Cabinet | Routing” aktywna jest opcja “Zastosuj zewnętrzny plik połączeń” jest aktywna i jeśli zewnętrzny plik okablowania “ExtWiring.xlsx” znajduje się w katalogu WSCAD “Externals”, zostanie on poprawnie odczytany podczas routingu.
 • Elementy bez połączeń są również wyprowadzane w graficznym schemacie montażowym, (np. główne elementy PLC z wirtualnymi pinami zasilania).
 • Po wstawieniu elementu podrzędnego adres krosowy jest prawidłowo umieszczany w kontenerze tekstu głównego elementu.
 • W menadżerze zacisków można poprawnie przypisać kolory do przyłączy zacisków za pomocą okna dialogowego „Konfiguracja koloru zacisków”.
 • Jeśli w menedżerze PLC wybranych jest kilka nieumieszczonych jeszcze kanałów razem z umieszczonyni w planie elmentami PLC, wszystkie te elementy PLC pojawiają się poprawnie w schemacie montażowym.
 • Kursor w trybie „Obiekt” jest wyświetlany poprawnie – ustawienie w “Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kursor”).
Careers Advice

Zum Kontaktformular

To the contact form