WSCAD Colofon

Uitgever / adres

WSCAD GmbH

Günding
Dieselstreet 4
D 85232 Bergkirchen

Phone: +49 (0) 8131 / 3627 – 0
Fax: +49 (0) 8131 / 3627 – 50

E-Mail: info(at)wscad.com
Web: http://www.wscad.de

Een onderneming van de Buhl Data Group

Bedrijfsleider

Dr. Axel Zein, Martin Buhl

Hoofdzetel

Bergkirchen

Kantongerecht München, HRB 90263

UST.-ID.-Nr.: DE 128 251 316

Kennisgeving aansprakelijkheid

Inhoud van het online aanbod
De auteur is niet verantwoordelijk voor het actuele karakter, de correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn ontstaan, zijn principieel uitgesloten, voor zover het geen aantoonbare moedwillige of grove nalatige schuld vanwege de auteur betreft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie periodiek of definitief te beëindigen.

 Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina’s (“links”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in dat geval van kracht worden, wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en gepast zou zijn, om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de link, geen illegale inhoud op de pagina’s waarnaar werd gelinkt, herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele of toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Daarom doet hij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s, die na het plaatsen van de link werd gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en ook voor externe invoer in door de auteur aangemaakte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die ontstaat uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk en niet degene die via links louter verwijst naar de publicatie in kwestie.
Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audiovisuele informatie en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, audiovisuele informatie en teksten te gebruiken of een beroep te doen op licentievrije grafieken, audiovisuele informatie en teksten. Alle merken en handelsmerken die op het internetaanbod worden vermeld en evt. door derden beschermd zijn, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het merkenrecht in kwestie en aan de eigendomsrechten van de ingevoerde eigendommen in kwestie. Alleen op basis van pure vermelding kan geen conclusie worden getrokken, dat handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Een reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, audiovisuele documenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – zover technisch mogelijk en gepast – ook zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van anonieme gegevens of van een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de vermeldingen in het kader van de colofon of van vergelijkbare vermeldingen van gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie, is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails bij inbreuk tegen dit verbod zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als deel van het internetaanbod worden beschouwd, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of aparte formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende juridische situatie overeenkomen, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid daardoor onaangeroerd.